06 آبان

گزارش تصویری آخرین جلسه هیئت امناء

خواندن

458 دفعه

 

 

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، پنجاه و دومین جلسه هیئت امناء موسسه آموزش عالی مهرالبرز با حضور رئیس وتمامی اعضاء و نماینده محترم وزیرعلوم تحقیقات وفناوری  در تاریخ 15 مهر 1398 درمحل موسسه برگزار شد.
در این جلسه گزارش برنامه های موسسه تحت عنوان "به سوی دانشگاه دیجیتال" توسط جناب آقای دکتر شامی مسئول کمیته تحول دیجیتال موسسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضاء ضمن تشکر از اقدامات انجام شده مقرر نمودند در قالب یک برنامه عمل 3 ساله مهرالبرز برای تبدیل به دانشگاه دیجیتال برنامه ریزی و اقدام نماید. همچنین اعضا با درخواست موسسه برای انتشار "فصلنامه تحول دیجیتال"  موافقت نمودند.
 
در بخش دوم جلسه گزارش "پیشرفت امور آموزشی برای سال تحصیلی 99-1398" توسط جناب آقای دکتر نظری معاون محترم آموزشی موسسه مطرح گردید و مقررشد موضوع پذیرش دانشجو درتكمیل ظرفیت با همكاری نماینده محترم وزیرعلوم پیگیری گردد. همچنین گزارش " برنامه و بودجه تفصیلی سال تحصیلی 99-1398 موسسه نیز توسط جناب آقای دکتررضوانی مدیر محترم دفتر برنامه ریزی و جناب آقای امتیاز معاون محترم مالی و اداری موسسه ارائه گردید و مقررشد درخصوص كسری هزینه ها راهكارهای مناسب پیش بینی واجرا گردد. در ادامه اعضاء محترم هیئت امناء ضمن تصویب برنامه وبودجه سال تحصیلی 99-1398  از برنامه ریزی ها و اقدامات انجام پذیرفته به ویژه در بخش برنامه ریزی آموزشی و تأمین زیرساخت های فنی موسسه تشکر و قدردانی نمودند.
 
در انتها ضمن بحث وبررسی درخصوص گزارش پیشرفت ارتقاء موسسه به دانشگاه وبیان موانع آن " تسریع در تبدیل موسسه به دانشگاه " با همكاری وزارت علوم نیز مورد تأکید وتائید اعضاء هیئت امناء قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)