20 دی

سناریونگاري آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوري اطلاعات در آن

خواندن

1205 دفعه

 

با توجه به نقش کلیدي آموزش عالی در جامعه و تأثیر فراگیر فناوري هاي اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط و کارکردهاي دانشگاه، هدف مقاله آن است که سناریوهاي آموزش عالی ایران متأثر از فناوري اطلاعات در افق زمانی سال 1404 شناسایی و اصلیترین سناریوهاي آموزش عالی مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا مهم ترین پیشرانهاي آموزش عالی، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به مقتضیات آموزش عالی کشور و دیدگاه صاحبنظران، مهم ترین عدم قطعیتها و عوامل کلیدي شکل دهنده آموزش عالی در افق چشم انداز شناسایی میشود. این عوامل، سناریوهاي بدیل نظام آموز شعالی کشور را در افق رز » ،« سرو چمان » ،« شمشاد خانهپرور » سال 1404 شکل میدهند. در گام بعد با استفاده از روش ترکیبی سناریونگاري، چهار سناریوي اصلی تحت عناوین براي آینده آموزش عالی ایران تدوین و اعتبارسنجی شده است. نکته مهم این چهار سناریو، امکانپذیري تحقق آنها در افق سال « یاس ارغوانی » و « رنگین کمان
1404 خورشیدي است و از اینرو چارچوب مناسبی را براي سیاستگذاري در اختیار برنامهریزان ملی قرار میدهد.

مطالعه مقاله " سناریونگاري آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوري اطلاعات در آن" به قلم دکتر غلامرضا منتظر دانشیان مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس که در فصلنامه علمی-پژوهشی " سیاست علم و فناوری"  به چاپ رسیده است.

لینک دانلود مقاله

 

 

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)