12 آذر

تصویب اساسنامه نشریه تحول دیجیتال در سی امین شورای پژوهشی موسسه

خواندن

1921 دفعه

5 آذرماه، سی امین جلسه شورای پژوهشی موسسه  تنظیم آیین نامه پایان نامه با لحاظ انگیزاننده های تشویقی برای مشارکت بیشتر دانشجویان و سوق دادن دانشجویان به تهیه مقالات علمی و پژوهشی در برنامه های آتی دفتر پژوهش و منابع یادگیری قرار گرفت و آیین نامه انجمن های علمی موسسه با رویکرد حمایت های پژوهشی و درگیر شدن بیشتر اعضای هیات علمی موسسه در مدیریت انجمن های علمی و هسته های پژوهشی بازنگری خواهد شد.
ضمنا به منظور یکسان سازی درج نام موسسه در کتب و مقالات منتشره اساتید و دانشجویان، طبق مصوبه شورای پژوهشی موسسه مورخ 5 آذر ماه 1396، لازم است تا عنوان فارسی و انگلیسی موسسه جهت درج در affiliation مقالات، به صورت زیر باشد. لازم به توضیح است که در صورت درج نام موسسه به صورتی دیگر، انجام حمایت مالی از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان میسر نخواهد بود.
موسسه آموزش عالي مهر البرز، تهران، ايران | MehrAlborz Institute of Higher Education, Tehran, Iran

روابط عمومی مهرالبرز

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)