14 آبان

با دستور معاونت آموزشی وزارت علوم نظام نامه یادگیری الكترونیكی درشورای عالی گسترش نهایی خواهد شد

خواندن

282 دفعه

 

 

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، پانزدهمین جلسه "كارگروه یادگیری الكترونیكی" با حضور جناب آقای دكتر خاكی صدیق معاون محترم آموزشی وزارت علوم، مدیران محترم دفتر گسترش آموزش عالی (دكتر اوحدی )، دفتر برنامه ریزی (دكتر آهنچیان)، دفتر
آموزش عالی غیردولتی (دكتر شمیرانی) و اعضاء كارگروه آقایان: دكترصفوی، دكتر آیتی، دكتر سراجی، دكتر امینی، دكتر عرب یزدی و دكتر عبادی در دفتر معاونت آموزش برگزار و موارد زیر مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت: 

ابتدا جناب آقای دكتر علی اكبر صفوی رئیس كارگروه یادگیری الكترونیكی گزارشی از عملكرد كارگروه طی 3 سال اخیر ارائه نمودند كه مهمترین آنها، بازنگری نظام نامه یادگیری الكترونیكی و به روز رسانی آن و همكاری در تدوین و اصلاح آئین نامه تبدیل موسسات آموزش عالی الكترونیكی به دانشگاه و تلاش های انجام شده در سال های اخیر برای كیفیت بخشی به دوره های مجازی و ارتقاء و توسعه ظرفیت های E_learning  بیان داشتند.
سپس نظرات جناب آقای دكتر خاكی صدیق معاون محترم آموزشی وزارت علوم  مبنی بر ضرورت توسعه كمی و كیفی دوره های یادگیری الكترونیكی با توجه به تحولات پرشتاب دانشگاه ها در خدمات مبتنی بر وب و اهتمام ویژه آموزش عالی برای تقویت و ارتقائ خدمات با كیفیت در بخش آموزش الكترونیكی بیان گردید و مقرر گردید محورهای زیر در دستور كار قرار گیرد:
1- مصوب شد موضوع بازنگری نظام نامه جامع یادگیری الكترونیكی (بخش های اصلاحی) برای بررسی و تصویب در دستور كار ماه آینده (آذرماه) شورای گسترش آموزش عالی قرار گیرد و مقرر گردید جناب آقای دكتر آهنچیان با همكاری جناب آقای دكتر صفوی و سایر اعضای كارگروه نسبت به آماده سازی دستور كار شورا اقدام نمایند.
2- مصوب شد موضوع نحوه ادامه فعالیت كارگروه یادگیری الكترونیكی در جلسه آینده شورای مدیران معاونت آموزشی بررسی و تصمیم سازی و نتایج آن اطلاع رسانی گردد.


روابط عمومی مهرالبرز
 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)