27 فروردين

برگزاری جلسه هم اندیشی با کارشناسان ارشد حوزه آموزش الکترونیکی به صورت مجازی

خواندن

142 دفعه

 

 

در اجرای آیین نامه تشکیل و فعالیت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، به عنوان یکی از کمیسیون های شورا و با عنوان «کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی» تشکیل شده است تا به امور مربوط به مطالعه و تصمیم سازی درباره: سیاستها و برنامه های کلان توسعه آموزشهای الکترونیکی، مقررات مرتبط با توسعه آموزشهای الکترونیکی، پیشنهاد ضوابط و شرایط گسترش رشته و دوره های تحصیلی و ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با آموزشهای الکترونیکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و ارائه مسئولین ذیربط وزارت عتف و حسب نیاز طرح و تصویب در کمیسیون «برنامه ریزی آموزشی» و شورای گسنرش و برنامه ریزی آموزش عالی بپردازد.

در همین راستا صبح امروز برگزاری جلسه هم اندیشی با شرکت اعضای هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، کرسی یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران و اعضای کارگروه قبلی آموزش الکترونیکی وزارت علوم و اعضای فعلی جهت همفکری به صورت از راه دور شکل گرفت. برای مشاهده ی سامانه کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

وبسایت کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی

 

روابط عمومی مهرالبرز

 

نظر دادن

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)