فرم های آموزشی

عنوان  لینک دریافت
برگ درخواست اخذ تکدرس دانلود
برگ درخواست مسائل آموزشی دانلود
تعهدنامه2-1 دانلود
حذف پزشکی دانلود
فرم درخواست افزایش سنوات دانلود
فرم درخواست مرخصی و حذف ترم دانلود

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)