آخرین نسخه تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396 مهرالبرز

آخرین نسخه تقویم آموزشی (دانشجویان تکمیل ظرفیت)سال تحصیلی 97-1396

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)