ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور

اين كتاب داراى چندين ويژگى است: نخست اينكه در اين كتاب توضيح داده شده است كه چرا در آموزش از راه دور و يادگيرى الكترونيكى، ارزيابى نقش بسيار مهمى دارد. در شرايط كنونى كه با تغييرات سريع ف نآورى مواجهيم، مطالعات ارزيابى، اطلاعات ارزشمندى را درباره ميزان موفقيت يك دوره و درس فراهم مى سازد و معلوم مى سازد كه در چه بخش هايى نيازمند بهبود هستيم. علاوه بر اين، همانطور كه ما از آموزش از راه دور به سوى يادگيرى الكترونيكى تغيير جهت م ىدهيم، پارادايم آموزشى نيز به طور چشمگيرى تغيير مى كند، در نتيجه نياز بيشترى از يك سو براى ارزيابى هاى حرفه اى دوره هاى آموزشى الكترونيكى نوآورانه و از سوى ديگر براى بازبينى دوره هاى سنتى در جهت بهره گيرى و سازگارى با فنآورى هاى جديد وجود خواهد داشت. دوم، در اين كتاب مدلى جامع در زمينه ارزيابى پيشنهاد مى شود كه از قابليت سازگارى و متناسب سازى با نيازهاى موقعيت هاى مختلف برخوردار است. سوم، ابزارها و راهبردهاى عملى براى اجراى طرح هاى ارزيابى پيشنهاد شده است. چهارم، نتايج اجراى آزمايشى اين مدل در دو دوره آموزش از را دور و يادگيرى الكترونيكى در كتاب ارائه مى شود

قیمت: 20000 تومان
plus حمل و نقل
مقدار:
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)