الگویی برای ارزشیابی کیفیت سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران

یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی به وجود آمدن سیستم های یادگیری الکترونیکی است که موجب گسترش منابع آموزشی باز و سیستم های آموزشی انعطاف پذیر در آموزش عالی است. در این راستا می توان به درس های انبوه باز و برخط و نیز سایر ابتکارعمل های مربوطه اشاره کرد.
از این رو، انتظار می رود که سیستم های یادگیری الکترونیکی در دسترسی، برابری و کیفیت دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی، نقش قابل توجهی ایفا کنند. بدین جهت، کیفیت یادگیری و بهبود مستمر یادگیری الکترونیکی از جمله دغدغه های آموزش عالی است. الگوهای گوناگونی برای ارزشیابی کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی عرضه شده است اما این الگوها وابسته به محیط های اقتصادی-اجتماعی خاصی است که سیستم های یادشده درآن ها به وجود آمده اند.
بر این اساس انتظار می رود که الگوهای ارزشیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی، مبتنی بر شرابط محیطی باشند. در این رابطه این سوال مطرح است که الگوی مناسب برای ارزشیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال، یک طرح پژوهشی تدوین شده و به اجرا درآمد. حاصل این طرح، طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت سیستم های یادگیری الکترونیکی است. در این کتاب نتایج حاصل از طرح مذکور بیان شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. الگوی یاد شده شامل 12 عامل ارزشیابی، 39 معیار و 70 شاخص است. در طرح پژوهشی یاد شده، الزامات ارزیابی کیفیت هر شاخص، بازنمایی از کیفیت یادگیری الکترونیکی است.

قیمت: 5000 تومان
plus حمل و نقل
مقدار:
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)