•برنامه محوری و انضباط
•کارآفرینی و نوآوری
•تعهد و صداقت
•دانش محوری و علم گرایی
•کیفیت گرایی و تعالی جویی
•رعایت اصول اخلاق حرفه ای
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491