•اعتلای آموزش و پژوهش در بستر یادگیری الکترونیکی
•تربیت نیروی انسانی  تحصیلکرده و متعهد مورد نیاز جامعه
•تولید و بومی سازی و انتشار دانش
•تلاش در راستای توسعه عدالت آموزشی
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 88001511-021

فاكس:88001270-021 

با مهرالبرز
نشانی دانشگاه
تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491