مقالات فارسی دانشکده فناوری اطلاعات

عنوان مقاله محل و تاریخ انتشار نویسندگان مشاهده و دانلود
بررسي رابطه مؤلفه هاي فرهنگ سازماني و
فن آوري اطلاعات در پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال ۱۳۹۱
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره بيست و سوم شماره 102 تير سال 1392 Maryam Motamedi Joybari
MSc Student in Information Technology Management, University of Mehr Alborz, Tehran, Iran
Aryan Gholipour
Associate Professor, Tehran University, Tehran University
Jamshid Yazdani Charati
Associate Professor, Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of
Medical Sciences, Sari, Iran
لینک مشاهده 
طراحی دستیار هوشمند آموزشی مبتنی بر عامل و بررسی اثربخشی
آن در پرتال هاي یادگیري الکترونیکی
http://mediaj.sums.ac.ir/online
پاییز 93 ، دوره 5
سعید روحانی
عضو هیات علمی (استادیار) گروه مدیریت فناوري اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سید وحید میرحسینی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطلاعات، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرالبرز تهران
لینک مشاهده
ارزیابی کیفیت خدمات نظام یاددهی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تهران - ۱۳۹۴ دکتر محمدعلی شاه‌حسینی
دکتر فاطمه نارنجی ثانی
رحیم عبادی
معاون آموزشی دانشگاه مهرالبرز
حمید رودباری
کارشناسی ارشد دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
بررسی اثرات متقابل عوامل موثر کیفیت در پیاده سازی ERP به منظور شناخت نقش آن‌ها در بهره‌وری و تعالی سازمان‌های ایرانی اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده‌های نو - موسسه آموزش عالی آیندگان - اردیبهشت ۱۳۹۳ علی شهابی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
محمد گمنام سفید داربنی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهرالبرز
میثم مجدی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
لینک مشاهده
بررسی تاثیر استفاده از فناوری در میزان هوش هیجانی کودکان دبستانی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی سعید روحانی
استادیاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
مژده پیامانی
دانشکده مدیریت دانشگه مهرالبرز
لینک مشاهده
مهارت‌های مورد نیاز مدیریات پروژه‌های پیاده‌سازی سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال دوم، شماره ۸، تابستان ۹۳، صفحات ۴۷ تا ۷۳ احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
هما دیلمی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موفقیت پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرایند کسب و کار دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین - مرداد ۱۳۹۴ سعید روحانی
استادیاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
هما دیلمی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
مرتضی معلق
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
لینک مشاهده
بررسی ارتباط بین توسعه منابع انسانی و بهره‌وری شغلی با به کارگیری فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام) کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی - اردیبهشت ۱۳۹۴ امیر خانلری
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
یاسر سلیمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی IT دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال سوم، شماره 10 ، زمستان 93 محمدتقی تقوی فرد
دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
معصومه حاجیان
دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
الهام پور سیاح
دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
مرتضی طحان
دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
لینک مشاهده
شناسايي و دسته‌بندي عوامل حياتي موفقيت پروژه‌هاي پياده‌سازي سامانه‌هاي هوش کسب‌وکار در ايران فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال دوم، شماره 7، بهار 39 صفحات 16 تا 8 احد زارع رواسان
دانشجوي دکتري مديريت فناوري اطلاعات، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبایی
سوگل ربیعی ساوجی
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات، گروه مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
لینک مشاهده
چارچوبی براي شناسایی و گروهبندي ابزارهاي تسهیم دانش: (مورد مطالعه : گروه مپنا)   محمدتقی تقوي فرد
دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائی
نرگس آقاخانی
کارشناس ارشد مدیریت فناوري اطلاعات، دانشگاه مهرالبرز
جلال رضایی نور
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
لینک مشاهده
شبیه‌سازی رضایتمندی مصرف‌کننده آنلاین بوسیله یک مدل فازی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز) ششمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الکترونيکي- 1390 فهیمه طباطبایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز
بابک اخگر
استاد، C3RI، دانشگاه شفیلدهالم، انگلستان
سید محمدرضا ناصرزاده
دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه تهران
لینک مشاهده
شبکه‌هاي اجتماعي، چالش‌ها و فرصت‌ها
و جايگاه آن‌ها در آموزش عالي
مجله عصر فناوری اطلاعات (شماره 97-1393) سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه نصرتي سنزيق
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
بررسي علل و پيامدهاي سايبرلوفينگ دوفصل نامة علمي پژوهشي رسانه و فرهنگ ۱۳۹۲ مريم هنگامه موسوي ارفع
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
لینک مشاهده
تحلیل ارتباط رفتار شهروندی - سازمانی کارکنان با موفقیت پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری ۱۳۹۲ شماره ۴ احد زارع رواسان
گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدصالح ترکستانی
گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی
سعید روحانی
گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سارا عسگری
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
چارچوب انتخاب سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان در شركت‌هاي پيمانكاري با رويكرد تحليل سلسله مراتبي فازي مجله مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران محمدعلي شاه حسيني
استاديار گروه مديريت بازرگاني، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران
سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
بهار روحی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
مدل انتخاب نرم افزار مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر رويكرد تاپسيس فازي مجله مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
محمدعلي شاه حسيني
استاديار گروه مديريت بازرگاني، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
الهام رحمانیان‌فر
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
فناوري هاي نوين امنيت اطلاعات مجله عصر فناوری اطلاعات (شماره 86) احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
سوگل ربیعی ساوجی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
رايانش ابري در گذشته، حال و آينده مجله عصر فناوری اطلاعات (تیرماه ۹۳ - شماره ۹۹) سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
پویا قلی‌زاده
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه مهرالبرز
لینک مشاهده
امنیت رایانش ابري: از تک ابرها تا چند ابرها همایش مهندسی برق و کاوپیوتر شمال کشور فرشته مطهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مجازی مهر البرز
سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
لینک مشاهده
معرفی رایانش ابری: امنیت و تهدیدات همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه فرشته مطهری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مجازی مهر البرز
سعید روحانی
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فيروزکوه
احد زارع رواسان
دانشجوی دکتری مديريت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
لینک مشاهده
مدلی ترکیبی جهت پیش‌بینی نیت تداوم یادگیری الکترونیکی ششمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الکترونيکي - 1390 رویا سپهرنیا
موسسه آموزش عالی مهرالبرز
علی کرمانشاه
مهدی کاظمی
لینک مشاهده
گونه‌شناسی ارزش‌های افراد و ارتباط آن با گشت‌زنی اینترنتی پژوهشنامه مدیریت تحقیقات صنعت و فناوری آرین قلی پور
دكترا مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مریم بامداد
كارشناسی ارشد دانشگاه مهر البرز
لینک مشاهده
ارائه يك مدل جامع از مسير رضايتمندي يادگيرنده الكترونيكي
(مطالعه موردي: مؤسسه آموزش عالي الكترونيكي مهرالبرز)
مجله مديريت فناوري اطلاعا ت دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 3، شماره 9زمستان 1390  بابك اخگر
استاد دانشگاه شفيلد هالم انگلستان
سيد محمدرضا ناصرزاده
دانشجوي دكتراي مديريت سيستم، دانشگاه تهران، ايران
فهيمه طباطبايي
كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، مهرالبرز، تهران، ايران
لینک مشاهده

 

بازگشت به صفحه قبل

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:88001270-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)