مهندسی عمران - محیط زیست

کارشناسی ارشد" مهندسی عمران مهندسی محیط زیست" دوره ای آموزشی پرورشی، با تاکید بیشتر بر روی آموزشی، شامل دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه ریزی تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات و نیز ایجاد زمینه کافی در رستای درک، توسعه و کاربرد تکنیک های موجود در رشته عمران در زمنیه محیط زیست است.
هدف دوره کارشناسی ارشد این دوره، آموزش افردای است که دارای توانایی های لازم جهت طراحی و نظارت برحسن اجرای پروژه های تخصصی در زمینه های مختلف رشته فوق بوده و در ضمن قادر به انجام تحقیقات لازم جهت حل مسائل و مشکلات زیست محیطی کشور باشند. از جمله پروژه های تخصصی مورد نظر این رشته می توان به موراد زیر اشاره کرد:
1. شناخت و کنترل آلودگی منابع آب و خاک و هوا
2. طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی
3.کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد
4. برنامه ریز و مدیریت اجرای طرح های زیست محیطی و...
در سایر کشورهای جهان، افراد مرتبط با این رشته، بازویی قوی برای سازمان های دولتی و البته مردم، در راستای صیانت از محیط زیست می باشند. با توجه به نوپا بودن این رشته در کشور نسبت به سایر رشته های عمرانی و از طرفی چند وجهی بودن آن، آینده روشنی برای آن متصور است. فارغ التحصیلان این رشته در آینده امکان استخدام در سازمان ها و  نهاد های دولتی همچون سازمان محیط زیست، شهرداری ها، شرکت آب و فاضلاب، کنترل آلودگی هوا، وزارت کشور و.. ویا شرکت های خصوصی د همین راستا را دارا می باشند. در حال حاضر با توجه به قوانین تصویب شده کشور، تمامی پروژه های کلان کشوری قابل اجرا نخواهد بود. مگر اینکه " ارزیابی اثرات زیست محیطی" آن بطور دقیق صورت گرفته باشد. لازم به ذکر است که پذیرش این رشته در سایر کشورهای توسعه یافته دنیا جهت مقاطع بالاتر در مقایسه با سایر رشته ها امکان پذیرتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 


الف- تعریف: کارشناسی ارشد "مهندسی عمران محیط زیست" دوره ای آموزشی پرورشی، با تاکید بیشتر بر روی آموزشی، شامل دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه ریزی های تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات و نیز ایجاد زمینۀ کافی در راستایِ درک، توسعه و کاربرد تکنیک  های موجود در رشتۀ عمران در زمینۀ محیط زیست است.
ب: هدف دوره کارشناسی ارشد این دوره، آموزش افرادی است که دارای توانائی های لازم جهت طراحی و نظارت برحسن اجرای پروژه¬های تخصصی در زمینه¬های مختلف رشتۀ فوق بوده و در ضمن قادر به انجام تحقیقات لازم جهت حل مسائل و مشکلات زیست محیطی کشور باشند. از جمله پروژه های تخصصی مورد نظر این رشته می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-;شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک وهوا
2-;طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی
3-;کنترل آلودگیهای حاصل از مواد زائد جامد
4-;برنامه ریز و مدیریت اجرای طرحهای زیست محیطی و ...
ج: آیندۀ شغلی: در سایر کشورهای جهان، افراد مرتبط با این رشته، بازوئی قوی برای سازمان¬های دولتی و البته مردم، در راستای صیانت از محیط زیست می باشند. با توجه به نو پا بودن این رشته در کشور نسبت به سایر رشته-های عمرانی و از طرفی چند وجهی بودن آن، آیندۀ روشنی برای آن متصور است. فارغ التحصیلان این رشته در آینده امکان استخدام در سازمان ها و نهادهایِ دولتی همچون، سازمان محیط زیست، شهرداری ها، شرکت آب وفاضلاب، کنترل آلودگیِ هوا، وزارت کشور و ... و یا شرکت های خصوصی در همین راستا را دارا می باشند. در حال حاضر با توجه به قوانین تصویب شدۀ کشور، تمامی پروژه های کلان کشوری قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه "ارزیابی اثرات زیست¬محیطی" آن بطور دقیق صورت گرفته باشد. لازم به ذکر است که پذیرش این رشته در سایر کشورهای توسعه یافتۀ دنیا جهت مقاطع بالاتر در مقایسه با سایر رشته ها امکان پذیرتر است.

هیات علمی گروه آموزشی مهندسی محیط زیست مهرالبرز

 

 

لیست دانشجویان

ليست دانشجويان در حال تحصيل در رشته محيط زيست

اخبار داخلی و خارجی


پیوندها:


کنفرانس های علمی داخلی - بهار 1396

کنفرانش های علمی داخلی - تابستان 1396

کنفرانش های علمی داخلی - پاییز 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)