کمال رحمانی

کمال رحمانی

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1388
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت کسب و کار
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه اوتاگو نیوزیلند
علی فردین پور

علی فردین پور

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1387
رشته تحصیلی مقطع دکتری:سیستم های اطلاعاتی
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه کورتین استرالیا
شقایق بازغی

شقایق بازغی

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1390
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه پذیرفته شده: تورنتو- کانادا
-

علی صفارزاده

دانش آموخته رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1392
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه تهران
سپیده کیازال

سپیده کیازال

دانش آموخته رشته: مدیریت صنعتی
سال ورودی: 1389/
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت عالی کسب و کار
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه تهران
اردشیر ظهرابی

اردشیر ظهرابی

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1389
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مهندسی مالی
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه تهران
ذوالفقار  کوزه کنان

ذوالفقار کوزه کنان

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1388/
رشته تحصیلی مقطع دکتری:علوم کامپیوتر
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه تبریز
مهدیه کرمانشاه

مهدیه کرمانشاه

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1389
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت عالی کسب و کار
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
سعید حسن زاده نبی جان

سعید حسن زاده نبی جان

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1388
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت فناروی اطلاعات
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه علامه طباطبایی
سعیده شیردل

سعیده شیردل

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1390
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت فناروی اطلاعات
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی رسول زاده دربندی

محمدعلی رسول زاده دربندی

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1392
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت دولتی
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه علامه طباطبایی
محمد زراعتکار

محمد زراعتکار

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1388
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مهندسی صنایع -صنایع
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه خوارزمی
رویا سپهر نیا

رویا سپهر نیا

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1387
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه آزاد اسلامی
آرش قاضی سعیدی

آرش قاضی سعیدی

دانش آموخته رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1392
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مهندسی صنایع
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه آزاد اسلامی
رسول اسکندری

رسول اسکندری

دانش آموخته رشته: مدیریت پروژه و ساخت
سال ورودی: 1390
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مهندسی عمران-مدیریت ساخت
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه ازاد اسلامی
مریم رشیدی

مریم رشیدی

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1388
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت فناوری اطلاعات
دانشگاه پذیرفته شده: -
سید حسن شمس لاهرودی

سید حسن شمس لاهرودی

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1390
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت صنعتی
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه آزاد اسلامی
هادی عظیمی

هادی عظیمی

دانش آموخته رشته: مدیریت کسب و کار
سال ورودی: 1388
رشته تحصیلی مقطع دکتری:-
دانشگاه پذیرفته شده: -
امیر احسان پودینه

امیر احسان پودینه

دانش آموخته رشته: مهندسی و مدیریت ساخت
سال ورودی: 1392
رشته تحصیلی مقطع دکتری: مدیریت ساخت
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه آزاد اسلامی
محمدصابر قائم مقامی

محمدصابر قائم مقامی

دانش آموخته رشته: مدیریت صنعتی
سال ورودی: 1390
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت صنعتی
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه آزاد اسلامی
یوسف نعیمی

یوسف نعیمی

دانش آموخته رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
سال ورودی: 1386/
رشته تحصیلی مقطع دکتری:-
دانشگاه پذیرفته شده: -
منوچهر واحدی

منوچهر واحدی

دانش آموخته رشته: مدیریت صنعتی
سال ورودی: 1389
رشته تحصیلی مقطع دکتری:مدیریت صنعتی
دانشگاه پذیرفته شده: دانشگاه آزاد اسلامی
با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)