محتوای الکترونیکی به مجموعه ای از تصاویر ، متون ، فیلم ها و صدا ها اطلاق می شود که هدف آن آموزش یک یا چند بخش از محتوای درسی است . البته می توان مجموعه ای تصاویر و یا متون و یا انیمیشن های مرتبط با یک موضوع درسی را جداگانه و هرکدام به تنهایی یک محتوای آموزشی به شمار آورد .

 • مدیریت فناوری اطلاعات

 •  نمونه محتوای الکترونیکی درس: برنامه ریزی سازمانی -دکتر سعید روحانی (نمونه محتوا)
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: یادگیری الکترونیکی - دکتر رحیم عبادی (نمونه محتوا)
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته - دکتر شیرمحمدی (نمونه محتوا | منابع تکمیلی | کوئیز | فلش کارت )

مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش معماری سازمانی

 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: مدیریت دانش - دکتر مهدی شامی زنجانی ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: معماری سازمانی - دکتر رضایی نور (نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: مدیریت توسعه نرم افزار - دکتر احد زارع رواسان (نمونه محتوا)

مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش تجارت الکترونیک

 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: تجارت الکترونیک - دکتر مانیان ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: هوش تجاری - دکتر روحانی ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: امنیت تجارت الکترونیک - دکتر عرب سرخی ( نمونه محتوا )

علوم تصمیم و مهندسی دانش

مدیریت کسب و کار

 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: مدیریت ارتباط با مشتری - دکتر محمدصالح ترکستانی ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: برنامه ریزی استراتژیک - دکتر حمیدرضا رضوانی ( نمونه محتوا)
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: تحقیقات بازاریابی -  دکتر ناصحی فر (نمونه محتوا)

مدیریت بازرگانی

 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: اخلاق و احکام کسب و کار- دکتر قراملکی (نمونه محتوا)
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس:بازاریابی و مدیریت پیشرفته - دکتر اسفیدانی ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: یادگیری الکترونیکی - دکتر رحیم عبادی (نمونه محتوا)

مدیریت صنعتی

 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: برنامه ریزی تولید کنترل موجودی - دکتر لعیا الفت ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: مديريت انتقال تکنولوژي - دکتر مختارزاده ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس : منابع انسانی- دکتر خدایار ابیلی ( تولید محتوا )

مدیریت پروژه و ساخت

مهندسی عمران- گرایش مهندسی مدیریت و ساخت

مهندسی عمران- گرایش محیط زیست

 • اصول مهندسی مدیریت پسماند - دکتر تقی عبادی ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: یادگیری الکترونیکی - دکتر رحیم عبادی (نمونه محتوا)

مهندسی صنایع-گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

مهندسی صنایع-گرایش بهینه سازی سیستمها

 • تصمیم گیری با معیارهای چندگانه - دکتر بهزادیان ( نمونه محتوا )
 • نمونه محتوای الکترونیکی درس: یادگیری الکترونیکی - دکتر رحیم عبادی (نمونه محتوا)

مهندسی مالی

با ما در ارتباط باشید

خط ویژه: 57658-021

فاكس:89788886-021 

نشانی دانشگاه

تهران- خیابان کارگرشمالی- خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره 36
کدپستی: 1413913141(گوگل مپ)